Saturday, March 20, 2010

Nisbah pelajar pintar cerdas - 1:10,000

Kajian ke atas profil pelajar-pelajar pintar cerdas menunjukkan bahawa terdapat seorang pelajar pintar cerdas bagi setiap 10,000 orang kanak-kanak (Tidwell, 1980). Jika Malaysia mempunyai seramai 4.5 juta pelajar-pelajar dari umur sembilan hingga 15 tahun, maka bilangan pelajar pintar cerdas di Malaysia seramai 450,000 orang. Mereka adalah aset negara yang perlu dicari, digilap dan ditonjolkan demi mencapai cita-cita negara untuk menjana modal insan yang berbakti kepada negara dan dunia. Walau pun nilai 450,000 itu merupakan satu jumlah yang besar, namun nisbah tersebut merupakan satu angka yang konservatif. Kebanyakan negara lain menganggarkan bilangan pelajar pintar cerdas yang ada di negara mereka dalam jumlah antara 2 hingga 5 peratus.

Tidwell, R. 1980. A psycho-educational profile of 1,593: Gifted High School Students. Gifted Child Quarterly, 24, 2, 63-68

No comments:

Post a Comment